PROJEKT PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA DLA CENTRUM WYDARZEŃ KULTUROWYCH.

Centrum odgrywa najważniejszą rolę kulturową dla terenów nadwodnych, dlatego jego pozycja w strukturze urbanistycznej została bardzo mocno podkreślona. Wszystkie elementy kompozycyjne otaczające budynek rzeźbę po obu stronach rzeki zostały podporządkowane formie i funkcjonowaniu głównego placu. Silne ściany sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej zaznaczają teren przestrzeni publicznej i tworzą jednorodne tło dla charakterystycznego budynku. Miejsce to jest głównym skupieniem dla szlaków komunikacji pieszej i rowerowej, wszystkich kierunków, a poszczególne elementy zagospodarowania upłynniają i urozmaicają te połączenia. Dzięki odpowiedniemu zaaranżowaniu przestrzeni dookoła, Centrum jest punktem charakterystycznym na całej linii nadbrzeży rzeki Gouwe. Jest to miejsce o najmocniejszym stopniu zurbanizowania terenów nadwodnych, przy jednoczesnym otwarciu przestrzeni na pojedynczy budynek i rzekę. Działanie to znalazło swoje odbicie we wprowadzeniu silnej zieleni przy placu oraz po drugiej stronie rzeki. Widoczna różnorodność funkcji oraz nadanie jej odpowiedniej formy, tożsamości i wysokiej jakości zaznacza punkt wyjątkowy przy rzece.

Planowanie i wytyczne dla tego terenu wymagają od koncepcji architektonicznej następujących cech: zainteresowania i zatrzymania dużej liczby użytkowników; stworzenie odpowiednich elementów prowadzących, zatrzymujących, zapraszających i otwarć w strukturze; wprowadzenie zróżnicowanej funkcji; stworzenie budynku – rzeźby, elementu charakterystycznego dla zadaszenia sceny i budynku galerii artystycznych; stworzenie przestrzeni współpracującej z siecią miejsc publicznych, połączonych ciągami komunikacyjnymi; połączenie z centrum i stacjami kolejowymi; tworzenie planu dla danej przestrzeni w trzech stadiach: skala całej rzeki, biorąc pod uwagę drugą stronę rzeki, skala danego miejsca z respektowaniem sąsiadujących elementów oraz w skali pojedynczego budynku.

Otwarte Centrum ma do spełnienia także inne kulturowe wymagania, do których należą: fuzja sztuki i architektury, zadbanie o szerzenie sztuki w życiu codziennym okolicznych mieszkańców i wszystkich przechodniów, stworzenie budynku, który będzie bramą wejściową terenu nadbrzeży od strony zachodnie oraz stworzenie miejsca, które wyrazi specyfikę i charakter tego terenu.

Głównym elementem tej przestrzeni jest budynek galerii artystycznych, plac zlokalizowany przed nim i zieleń otaczająca to założenie. To one skupia wszystkie połączenia i osie widokowe oraz posiada nobilitującą funkcję i formę. Rzeka nadaje całości oddechu i tworzy przedpole ekspozycyjne oraz staje się elementem składowym zagospodarowania tej przestrzeni. Mimo swojej indywidualnej funkcji, Centrum stanowi jedynie połowę właściwej przestrzeni publicznej skupionej przy rzece w tym miejscu. Naprzeciwległy brzeg, połączony kładką pieszą jest zielonym, edukacyjnym, handlowym i biznesowy zrównoważeniem kultury dla całej rzeki Gouwe. Obie przestrzenie dopełniają się, a ich połączenie odbywa się przez i dzięki rzece.

Promotor – dr inż. arch. Anna Januchta-Szostak
Politechnika Poznańska, Wydział Architektury i Urbanistyki
Projekt realizowany w całości w języku angielskim i polskim.